Polityka ochrony danych osobowych

Poslední aktualizace: 21. 5. 2018

 Informacje o przetwarzaniu cookies

1. O niniejszej Polityce 

1.1 Niniejsza Polityka ochrony prywatności („Polityka”) wyjaśnia, jak gromadzimy (por. definicja „my” poniżej), udostępniamy i wykorzystujemy wszystkie dotyczące Państwa informacje („dane osobowe”), które samodzielnie lub w połączeniu z innymi informacjami uzyskujemy w momencie odwiedzenia przez Państwa naszych strony internetowych www. agc-poland.pl („strony internetowe”). 

1.2 Ponadto niniejsza Polityka określa Państwa prawa w odniesieniu do przetwarzanych danych osobowych oraz wyjaśnia, jak mogą Państwo z tych praw skorzystać. 

1.3 AGC bardzo poważnie traktuje przestrzeganie zasad ochrony prywatności. Dlatego przygotowaliśmy niniejszą Politykę, w której opisano metody wykorzystywane w celu ochrony danych osobowych. 

1.4 Dla potrzeb niniejszej Polityki administratorem danych uzyskanych za pośrednictwem strony internetowej [osoba prawna klienta] jest AGC Flat Glass Czech a.s. („AGC”, „my” lub „nasze” ), członek AGC Group, Sklářská, 450, 416 74 Teplice, Czechy, spółka wpisana do rejestru handlowego w Ústí nad Labem z numerem 14864576. Jako administrator danych AGC ma obowiązek dbać o to, by dane osobowe były przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony danych oraz z Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych. 

1.5 Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszą Polityką. Wszelkie pytania lub komentarze prosimy kierować do ISM Office pod adresem ISM.Office@agc.com. 

2. Jakie dane osobowe gromadzi AGC i dlaczego?

2.1 Dane osobowe, które możemy gromadzić na Państwa temat oraz przyczyny ich gromadzenia to:

Powód gromadzenia danych

Typy danych osobowych

Podstawa prawna

W celu udzielenia odpowiedzi na pytanie lub umówienia się na konsultacje, o którą poprosili Państwo w formularzu na naszych stronach internetowych

 

Imię, nazwisko, adres e-mailowy, telefon

wykonywanie umowy

3. Komu AGC udostępnia Państwa dane osobowe? 

3.1 Państwa dane osobowe możemy udostępniać następującym kategoriom odbiorców: 

(a) spółkom z naszej grupy w celach zgodnych z niniejszą Polityką. Stosujemy odpowiednie środki tak, by dane osobowe były dostępne tylko dla tych pracowników, którzy potrzebują dostępu do nich w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych oraz ustanowiliśmy umowny zakaz wykorzystywania danych osobowych w innych celach. 

(b) naszym zakontraktowanym sprzedawcom, usługodawcom i partnerom, którzy świadczą na naszą rzecz usługę przetwarzania danych lub w inny sposób przetwarzają dane osobowe w celach opisanych w niniejszej Polityce lub celach, o których poinformowano Państwa w momencie gromadzenia danych osobowych. Może to dotyczyć np. udostępnienia danych osobowych zakontraktowanym sprzedawcom i innym usługodawcom w związku ze świadczonymi przez nich dla nas usługami, takimi jak wsparcie w obsłudze platformy IT czy inne usługi wsparcia, usługi z zakresu infrastruktury i aplikacji, marketingu, analizy danych; 

(c) organom ścigania, organom regulacyjnym, organom państwowym, sądom i innym osobom trzecim, jeżeli udostępnienie tych danych okaże się konieczne (i) na podstawie obowiązujących przepisów prawa i przepisów regulacyjnych, (ii) w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony naszych ustawowych praw, lub (iii) w celu ochrony naszych żywotnych interesów lub ochrony żywotnych interesów osoby trzeciej; 

(d naszym audytorom, doradcom, zastępcom prawnym i innym podobnym osobom w związku ze świadczonymi przez nie dla nas usługami doradczymi w ramach naszych uzasadnionych interesów gospodarczych, zobowiązanym umownie do niewykorzystywania danych osobowych w innych celach; 

(e) potencjalnemu kupcowi (i jego przedstawicielom oraz doradcom) w związku z propozycją nabycia, fuzji lub akwizycji części naszej spółki pod warunkiem, że zostanie on poinformowany o tym, że Państwa dane osobowe mogą zostać wykorzystane wyłącznie w celach przewidzianych przez niniejszą Politykę; 

(f)  innym podmiotom za Państwa uprzednią zgodą na udostępnienie danych.

 

4. Jak chronimy Państwa prywatność 

4.1 Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać zgodnie z niniejszą Polityką na następujących zasadach 

(a) Prawidłowo: Dane osobowe będziemy przetwarzać w sposób prawidłowy. Będziemy Państwa w sposób transparentny informować o tym, jak przetwarzamy dane osobowe i będziemy przetwarzać je zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

(b) Ograniczenie co do celu: Dane osobowe będziemy przetwarzać w konkretnych celach przewidzianych przez prawo. Danych osobowych nie będziemy przetwarzać w sposób niezgodny z tymi celami. 

(c) Adekwatnie: Dane osobowe będziemy przetwarzać w sposób odpowiedni do celów przetwarzania. 

(d) Prawdziwość danych: Stosujemy odpowiednie środki, by powierzone nam dane osobowe były prawdziwe, kompletne, a w razie potrzeby – aktualizowane. Jednak również Państwo mają obowiązek upewnić się, że w naszej administracji mamy dane jak najbardziej prawdziwe, pełne i aktualne, i poinformują Państwo AGC o wszystkich zmianach i błędach. 

(e) Bezpieczeństwo danych: Stosujemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne służące do ochrony Państwa danych osobowych, które zbieramy i przetwarzamy. Środki te przygotowano tak, by gwarantowały poziom zabezpieczeń odpowiedni do ryzyka przetwarzania Państwa danych osobowych.

 (f)Podmioty przetwarzające dane: AGC może powierzyć przetwarzanie danych dla AGC i w jego imieniu osobom trzecim. Od podmiotów przetwarzających dane będziemy surowo wymagać stosowania się podczas przetwarzania do naszych instrukcji i wprowadzenia środków służących ochronie danych osobowych. 

(g) Przekazywanie danych za granicę: Państwa dane osobowe mogą być przekazywane w celu przetwarzania za granicę, do kraju innego niż Państwa miejsce zamieszkania.  W krajach tych może obowiązywać inne prawo odnośnie ochrony danych (w niektórych przypadkach może chodzić o niższy stopień ochrony).

Spółki z naszej grupy i nasi partnerzy świadczący usługi działają na całym świecie.  Dlatego kiedy gromadzimy Państwa dane osobowe, mogą one być przetwarzane w jednym z tych krajów.

Wprowadziliśmy odpowiednie środki gwarantujące ochronę Państwa danym osobowym zgodnie z postanowieniami niniejszej Polityki. Dlatego przyjęliśmy umowę w sprawie przekazywania danych w ramach Grupy („Umowa ramowa w sprawie przekazywania danych w ramach Grupy”), opartą na standardowych klauzulach umownych Komisji Europejskiej dotyczących przekazywania danych osobowych podmiotom przetwarzającym dane mającym siedzibę w krajach trzecich i żądamy od wszystkich przedsiębiorstw w Grupie ochrony przetwarzanych danych osobowych z Europejskiego Obszaru Gospodarczego zgodnie z unijnymi przepisami w sprawie ochrony danych.

Nasza Umowa ramowa w sprawie przekazywania danych w ramach Grupy jest dostępna na żądanie. Podobne środki zabezpieczające wprowadziliśmy również w odniesieniu do naszych kontraktowych usługodawców i partnerów.

(h) Przechowywanie danych: Otrzymane od Państwa dane osobowe przechowujemy, jeżeli istnieje prawnie uzasadniony interes biznesowy (np. w celu świadczenia usługi, której Państwo żądają lub w celu zaspokojenia obowiązujących wymogów prawnych, podatkowych lub księgowych). 

Jeżeli nie będziemy już mieli uzasadnionego prawnie interesu biznesowego dla przetwarzania danych, przystąpimy do ich usunięcia lub anonimizacji, a jeśli nie będzie to możliwe (np. z powodu przechowywania kopii zapasowej Państwa danych w archiwum), wówczas Państwa dane będą bezpiecznie przechowywane bez dalszego przetwarzania do czasu ich usunięcia.

 

5. Prawo do ochrony danych osobowych 

5.1 Mają Państwo następujące prawa do ochrony danych osobowych: 

(a) Jeżeli chcą Państwo uzyskać dostęp do danych osobowych, poprawić je, zaktualizować lub zażądać ich usunięcia, mogą Państwo uczynić to w każdej chwili. Wystarczy skontaktować się z nami pod adresem ISM Office ISM.Office@agc.com lub z osobą kontaktową z AGC. 

(b) Ponadto w pewnych okolicznościach mogą Państwo wnieść skargę na przetwarzanie Państwa danych osobowych, zażądać od nas ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych lub przekazania ich. Wystarczy skontaktować się z nami pod adresem ISM Office ISM.Office@agc.com lub z osobą kontaktową z AGC. 

(c) Jeżeli dane były gromadzone i przetwarzane na podstawie Państwa zgody, mogą ją Państwo w każdej chwili i wycofać. Wycofanie zgody nie uchybia zgodności przetwarzania danych z prawem przed jej wycofaniem ani zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych w oparciu o inną podstawę prawną niż zgoda. 

(d) Mogą Państwo w dowolnym momencie odmówić przyjmowania wysyłanych przez nas komunikatów marketingowych.  W tym celu wystarczy kliknąć przycisk „wyrejestruj” lub „zrezygnuj” znajdujący się w naszych e-mailach marketingowych. Jeżeli chcą Państwo wyrejestrować się z innych form komunikacji marketingowej (poczta, telemarketing), prosimy o kontakt pod wyżej wskazanym adresem. 

(e) Jeżeli złożą Państwo skargę lub wyrażą niepokój w związku z tym, jak przetwarzamy Państwa dane osobowe, postaramy się na nią odpowiednio zareagować. Jeżeli jednak uznają Państwo, że skarga ta nie została rozpatrzona ku Państwa satysfakcji, mogą Państwo zwrócić się w tej sprawie do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji można uzyskać we właściwym Urzędzie Ochrony Danych Osobowych (dane kontaktowe Urzędu Ochrony Danych Osobowych na Europejskim Obszarze Gospodarczym, w Szwajcarii i wybranych krajach spoza Europy (w tym w USA i Kanadzie) dostępne tutaj). 

5.2          Będziemy odpowiadać na wszystkie wnioski osób korzystających z ich praw do ochrony danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych. 

 

6. Linki do innych stron internetowych 

6.1 Niniejsza strona internetowa może zawierać hiperłącza do stron internetowych należących do stron trzecich lub prowadzonych przez osoby trzecie. Strony te mogą podlegać odrębnej polityce ochrony prywatności. Prosimy o zapoznanie się z jej treścią. Są to zasady określające sposób wykorzystania Państwa danych osobowych pozyskanych w momencie wejścia przez Państwa na te strony.

Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za politykę ochrony prywatności na stronach internetowych wspomnianych stron trzecich. Użytkownicy korzystają z takich stron internetowych na własne ryzyko. 

 

7. Aktualizacje niniejszej Polityki 

7.1 Jeżeli z przyczyn prawnych, technicznych lub zmian handlowych będzie konieczna aktualizacja niniejszej Polityki, podejmiemy odpowiednie kroki, by poinformować Państwa w zakresie odpowiednim do znaczenia wprowadzanych zmian. Jeżeli zmiany będą istotne lub jeżeli będzie tego wymagać obowiązujące prawo, poprosimy użytkownika o zgodę na te zmiany.

Data ostatniej aktualizacji znajduje się pod słowami: „ostatnia aktualizacja” nad tekstem niniejszej Polityki.